Program Committee

General chair

Ding-zhu Du (University of Texas at Dallas)

 

PC co-Chairs

Guangting  Chen (Taizhou University)

Dachuan  Xu (Beijing University of Technology)

Guochuan  Zhang (Zhejiang University)

 

PC Members

Zhipeng  Cai (Georigia State University)

Vincent  Chau (Southeast University)

Xujin  Chen (Chinese Academy of Sciences)

Yong  Chen (Hangzhou Dianzi University)

Donglei  Du (University of New Brunswick)

Qizhi  Fang (Ocean University of China)

Longkun Guo (Fuzhou University)

Tiande  Guo (University of Chinese Academy of Sciences)

Xin Han (Dalian University of Technology)

Ran Ma (QingDao University of Technology)

Jianping Li (Yunnan University)

Wenhua  Li (Zhengzhou University)

Guohui  Lin (University of Alberta)

Xiwen  Lu(East China University of Science and Technology)

Moehring Rolf (Technical University of Berlin, Department of Mathematics, Germany)

Kameng  Nip (Xiamen University)

Yongtang  Shi (Nankai Unversity)

Xiaoming  Sun (Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences)

Zhiyi Tan (Zhejiang University)

Xing  Wang (Hangzhou Dianzi University)

Chenchen  Wu (Tianjin University of Technology)

Deshi  Ye (Zhejiang University)

An  Zhang (Hangzhou Dianzi University)

Xiaoyan Zhang (Nanjing Normal University)

Yong  Zhang  (Shenzhen Institutes of Advanced Technology of the Chinese Academy of Science)

Yuzhong  Zhang (Qufu Normal University)

Zhao  Zhang (Zhejiang Normal University)

Wenxing  Zhu (Fuzhou University)